Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 


 

 

 

โครงการสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช2 จากถนนเกษตร-นวมินทร์
ถึงถนนสุขุมวิท 103


ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ถูกกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับระบบคมนาคมขนส่ง เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและมีอัตราการเพิ่มของประชากรสูง ทำให้เกิดการขยายตัวของที่อยู่อาศัย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จึงต้องปรับปรุงผังเมืองรวมฯ ทุกๆ 5 ปี เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม โดยคำนึงทั้งลักษณะทางกายภาพของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การบริหารปกครองพื้นที่ การคมนาคมขนส่ง สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การกระจายความหนาแน่นของจำนวนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร นโยบายของภาครัฐ และความคิดเห็นของประชาชนโดยส่วนรวม

คลิกชมภาพใหญ่
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย, ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม, ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม, ที่ดินประเภทคลังสินค้า, ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม, ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม, ที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย, ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกนั้น จัดอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของเขตเมือง (Built up Area) ซึ่งคาดว่าจะเกิดความต้องการในการเดินทางระหว่างพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงเกิด โครงการสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช2 จากถนนเกษตร-นวมินทร์ถึงถนนสุขุมวิท 103 ขึ้น เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ด้านเหนือและใต้ของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก และเพื่อรองรับการพัฒนาระบบการเดินทางรูปแบบอื่นๆ ในอนาคตปัญหาการจราจรด้านตะวันออกที่รอวันแก้ไข

 1. ถนนสายหลักไม่เพียงพอต่อความต้องการ
  ในปัจจุบันถนนสายหลักในแนวเหนือ-ใต้ของกรุงเทพฯ ด้านตะวันออก มีเพียงถนนนวมินทร์และถนนศรีครินทร์ ซึ่งมีจุดตัดกับถนนสายหลักมากมาย ทำให้การเดินทางล่าช้าและติดขัดอย่างมากในช่วงเวลาเร่งด่วน นอกจากนี้ยังขาดโครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

  คลิกชมภาพใหญ่
  โครงข่ายถนนบริเวณพื้นที่โครงการ


 2. พื้นที่ปิดล้อมทางจราจรขนาดใหญ่ (Superblock)
  พื้นที่ระหว่างถนนนวมินทร์ต่อเนื่องถึงถนนศรีนครินทร์ กับถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ไม่มี ถนนสายหลักตามแนวเหนือ-ใต้ตัดผ่าน การเดินทางเข้าสู่ถนนสายหลักมีระยะทางไกล ทำให้การจราจรบนถนนสายหลักและในซอยติดขัด


  คลิกชมภาพใหญ่
  พื้นที่ปิดล้อมในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร


 3. การขยายตัวของเขตเมือง
  ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้พื้นที่ด้านเหนือและใต้ของกรุงเทพฝั่งตะวันออก ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของเขตเมือง ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดความต้องการในการเดินทางระหว่างพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต


 4. ขาดโครงข่ายถนนที่มีประสิทธิภาพ
  ถนนวงแหวนเป็นแนวทางการพัฒนาโครงข่ายระบบถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ โดยช่วยกระจายการจราจรไม่ให้เกิดความหนาแน่น ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีถนนวงแหวน 2 สาย คือ  วงแหวนรัชดาภิเษกซึ่งเป็นวงแหวนรอบใน และวงแหวนกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นวงแหวนรอบนอก ยังขาดเพียงวงแหวนรอบกลาง ที่ยังไม่มีการเชื่อมต่อถึงกันโดยสมบูรณ์

เส้นทางใหม่ เพื่ออนาคตสดใสของชาวเมือง

ถนนสาย ช2 คือถนนแห่งความหวัง ที่จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรเรื้อรังให้ชาวกรุงเทพฝั่งตะวันออก ด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักต่างๆ ในพื้นที่ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนศรีนครินทร์และถนนนวมินทร์ และยังเป็นถนนที่รองรับการขยายตัวของเมือง ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าในด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพดีขึ้น คืนรอยยิ้มให้กับผู้ใช้เส้นทาง ส่วนปลายโครงการด้านถนนเฉลิมพระเกียรติยังสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปยังถนนบางนา-บางปะกง เอื้อความสะดวกในการสัญจรสู่ภาคตะวันออก ทำให้การเดินทางข้ามจังหวัดกลายเป็นเรื่องง่าย


นอกจากนี้ถนน ช2 ยังเป็นส่วนหนึ่งของ “วงแหวนรอบกลาง” ที่อยู่ระหว่างวงแหวนรอบใน (ถนนรัชดาภิเษก) และวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก) ซึ่งจะเติมเต็มโครงข่ายถนนวงแหวนให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ทำให้การเดินทางสัญจรรอบกรุงเทพฯ สะดวกรวดเร็วลดการสูญเสียเวลาจากปัญหาจราจรติดขัด

นอกจากนี้แนวเขตทางของถนนสาย ช2 ในอนาคต ยังสามารถรองรับหรือเสริมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ เช่น รถประจำทางด่วนพิเศษ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นระบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่ออนาคตที่สดใสของชาวเมือง

 
จำนวนผู้เข้าชม