Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ถนน ช2 เป็นถนนตามแนวร่างผังรวมกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ.2554) ซึ่งกำหนดไว้ว่าควรจะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ในย่านต่างๆ รวมถึงแก้ปัญหาการขาดการเชื่อมต่อโครงข่ายและปัญหาพื้นที่ปิดล้อม ซึ่งกำหนดด้วยตัวอักษร ก-ช แทนความกว้างของเขตทาง ส่วนเลขที่ตามหลังหมายถึงเป็นโครงการที่เท่าไรของถนนขนาดเขตทางนั้นๆ

  • ถนน ก มีเขตทางกว้าง 12 เมตร
  • ถนน ข มีเขตทางกว้าง 20 เมตร
  • ถนน ค มีเขตทางกว้าง 30 เมตร
  • ถนน ง มีเขตทางกว้าง 35 เมตร
  • ถนน จ มีเขตทางกว้าง 40 เมตร
  • ถนน ฉ มีเขตทางกว้าง 50 เมตร
  • ถนน ช2 ซึ่งเป็นถนนของโครงการฯ เป็นถนนที่มีเขตทางกว้าง 60 เมตร

คลิกชมภาพใหญ่
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง


จากข้อพิจารณาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดให้วางผังระบบการคมนาคมและขนส่งไปพร้อมกับการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าพื้นที่บริเวณรอบแนวเส้นทางโครงการฯ จัดอยู่ในประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองด้านการเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยเห็นได้จากจำนวนหมู่บ้านจัดสรรที่กำลังจะเกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าในอนาคตจะเกิดความต้องการในการเดินทางระหว่างพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น


ถนน ช2 ซึ่งเริ่มจากถนนเกษตร-นวมินทร์ถึงถนนสุขุมวิท 103 จึงเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการคมนาคมในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ เชื่อมโยงการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน เช่น แหล่งงานกับที่พักอาศัย เชื่อมต่อโครงข่ายถนนสายหลักต่างๆ ในด้านตะวันออก แบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนนวมินทร์และถนนศรีนครินทร์ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อีกทั้งจะเชื่อมต่อปลายถนนประเสริฐมนูกิจ มาจนถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และต่อเนื่องไปทางทิศใต้สิ้นสุดที่เขตกรุงเทพมหานครบริเวณคลองต้นตาลและสามารถเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 34 หรือถนนบางนา-บางปะกง ให้เดินทางถึงกันโดยตลอด


 
จำนวนผู้เข้าชม